Informace o zpracování osobních údajů účastníků akce Crash Day ÚSI 2020, konané ve dnech 24. a 25. 9. 2020 v Ostrovačicích.

Pro pokračování klikněte na tlačítko "Dále" na konci stránky.

Informace o správci osobních údajů

Administraci přihlášek na shora uvedenou akci zajišťuje provozovatel hotelu D1, který je současně správcem souvisejících osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících akce zpracovávány

Správce údajů zpracovává o účastnících akce (subjektech údajů) následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. Titul(y)
  3. Fakturační adresa fyzické osoby
  4. E-mailová adresa, telefon
  5. Město a stát místa bydliště

Dále jsou o účastnících zpracovávány tyto údaje:

  1. Informace o členství v profesním sdružení
  2. Fakturační adresa právniceké osoby
  3. IČO
  4. DIČ

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje uvedené pod body a. až c. a další údaje uvedené pod body g. až i. budou v listinných a elektronických informačních systémech společnosti uchovávány po dobu, kterou stanovuje §31 zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví), poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji skartovány. Osobní údaje uvedené pod body d. a e. a další údaj pod bidem f. budou v listinných a elektronických informačních systémech uchovávány po dobu nejdéle 6 měsíců od data ukončení akce, poté budou tyto osobní údaje vymazány.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny písemně na adresu společnosti, nebo elektronickou poštou na adresu gdpr@abcrashconsult.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.